బ్లాక్ వాటర్

బ్లాక్ వాటర్
పప్రంచం లొ అందరకిపరిచయం వున్న నీరు పారదర్శకం గ వుండే నీరు… ,కాని ఈ మధ్య హల్చల్ చేస్తున్న నీరు నల్లనీరు …వినడానికి కొత్తగా ,వింతగ వుందికదా!!..కొంతమంధిబుర్రలొ ఇప్పటికేకొన్ని ఆలొచనలు
మెదులుతునెవుండొచ్చు ,యె పరిశమ్ర ..లేక యె డ్రైనేజీ నీరొ అని..అసలు ఈ నల్లనీరు ఏంటి..ఎలా
వుంటాది..దాని వల్ల పయో్ర జనాలు ఏంటో ,ఇదిఎక్కడ దొరుకుతుందోచూద్దం…..
నల్లనీరు యొక్క ph విలువ 8 కంటేఎక్కు వ గా ఉంటేదానిని నల్లనీరు అంటారు…
ఇండియాలో మొదటిదిగా నల్లనీరు పంపిని చేసిన కంపెనీ ఎవోకస్…
ఈ నల్లనీరులొ మినెరల్స్ ఉంటాయి హానికరమైన సుగర్స్ మరియు కెఫన్ లాంటివి వుండవు ..
నీరు జీవితానికిఅమృతం మరియు ఇదిమానవ శరీరంలో 70% ఉంటుంది. ఇదివిషాన్ని తొలగించడం,
రక్తపోటును నిర్వహించడం, వంటిశరీర కీలకమైన విధుల్లో పాల్గొంటుంది.
బ్లాక్ వాటర్ ప్రయోజనాలు :-
నల్లనీరు (ఆల్కలీన్ నీరు) తాగడం వల్లదీర్ఘకాలిక విరేచనాలు, హైపర్యాసిడిటీ, అజీర్ణం మరియు , ఎముక
మరియు గుండెఆరోగ్యం మరియు మధుమేహం వంటిజీర్ణసమస్యలకు చికిత్స చేయడంలో పభ్రావవంతంగా ఉంది.
నల్లనీరు వృద్ధాప్యా న్ని నిరోధిస్తుందిమరియు జీవితకాలం పెంచుతుంది…
HbA1c మరియు రక్తంలో గ్లూ కోజ్ స్థాయిలను తగ్గించడం ద్వా రా మధుమేహంలో ప్రయోజనకరం గా ఉంటుంది..
ఆల్కలీన్ వాటర్ తీసుకోవడం ద్వా రా గ్యా స్ట్రిక్్ట్రియాసిడ్ స్రావం నిరోధించడం, పిత్తాశయం ఖాళీ చేయడం మరియు
శరీరం నుండివిషాన్ని తొలగించడం వంటివి కూడా నివేదించబడ్డాయి.
నల్లనీరు ఎముకల ఆరోగ్యా నికిమేలు చేస్తుంద.ి ఇదిజీవక్రియ్రి ను (2✔) పెంచడంలో కూడా సహాయపడవచ్చు .
మెరుగైన నిద—్ర – ఇటివల కాలం లో నిదల్రేమితో ఎంత మందిబాధపడుతున్నా రు .అలాంటివాళ్లకిఇదిచక్కని ఔషధం
లాంటిది,ఆల్కలీన్ నీటిని తీసుకున్న తర్వా త మెరుగైన నిదఓ్రర్పు ను పునరుద్ధరిస్తుంది, అలసటను నివారించడంలో
మరియు క్రీడ్రీ ా పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
దుష్ఫలితాలు:-
మనం వాడే ప్రతీ దానికీపయో్ర జనాలు మరియు నిష్ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి ,కాని వాటికి
తీసుకోవలసిన జాగత్ర్తలు తీసుకుంటూ , వాడితేమంచి ఫలితాలు చూపుతాయి.
ఈ పానీయం యొక్క దుష్ప్రభావాలు గందరగోళం, వికారం, వాంతులు మరియు మార్చబడిన pH స్థాయిలు
(ఆల్కలోసిస్) ఉన్నా యి. కొన్ని నివేదికలు పెరిగిన వినియోగం (2✔) కారణంగా దుష్ప్రభావాలు సంభవించవచ్చని
సూచిస్తున్నా యి. బాగా హైడ్రేట్రే్రేెడ్్రేె గా ఉండటానికినీరు త్రాగడం అనేదినీటియొక్క శారీరక విధులను అదుపులఉంచడానికిచాలా ముఖ్యమైనది. నల్లనీటివినియోగం వల్లఆరోగ్య పయో్ర జనాలు మరియు దుష్ప్రభావాలుపరిశోధకులు నివేదించారు. ఆల్కలీన్ నీటివినియోగంతో ఆరోగ్యంపైవాయిద్య పభ్రావాలను అధ్యయనాలునివేదించాయి, అయితేనల్లఆల్కలీన్ నీటిపైనమ్మకమైన మానవ అధ్యయనాల కొరత కారణంగా,వినియోగానికిముందు నిపుణుడిని సంపద్రిం్రిచడం మంచిది.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *