శాస్త్రవేత్తలు సక్సెస్! సూర్యరశ్మి నుండిహైడ్రోజన్ ఇందనం ఉత్త్పత్తి

శాస్తవ్రేత్తలు సక్సెస్! సూర్యరశ్మి నుండిహైడ్రోజన్ ఇందనం ఉత్పత్తి ..
ఒక గంటలో సూర్యరశ్మి అందించిన శక్తిమానవజాతి ఒక సంవత్సరం మొత్తం శక్తివినియోగానికిసమానం, అయితే ఈ సమృద్ధిగా లభించేసహజ బహుమతిని మానవాళికిసాధ్యమయ్యే శక్తివనరుగా మార్చడానికి పరికరాల అభివృద్ధి సవాలుగా మిగిలిపోయింది.
మొక్కలలోని కిరణజన్య సంయోగక్రియ్రి యంత్రాలను మార్చడం ద్వా రా పరిశోధకులు నీటిని హైడ్రోజన్
మరియు ఆక్సిజన్ గా విజయవంతంగా విభజించిన తర్వా త సౌర శక్తిని వినియోగించుకోవడానికి కొత్తమార్గాలను కనుగొనాలనే తపన ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది.
ఈ సింథటిక్ కిరణజన్య సంయోగక్రియ్రి పద్ధతి ద్వా రా సృష్టించబడేహైడ్రోజన్ ఇంధనం కార్బన్ ఉద్గారాలను తీవ్రంగా తగ్గించడమే కాకుండా, వాస్తవంగా అపరిమితమైన శక్తివనరులను కూడా సృష్టిస్తుంది.
భూమిపైన సహజ వనరులకు కొదవ లేదు. అయిత,స్థాయికిమించి వాటిఅవసరం మనుషులకు ఏర్పడింది.
వాహనాలు, పరిశమ్ర లు విపరీతంగా పెరుగుతున్నా యి.
ప్రతి పనిలోనూ ఇంధనం అవసరం భారీగా కనిపిస్తుంది. తద్వా రా, సహజ వనరులను మరింత ఎక్కు వగా
వినియోగించుకొని మనిషి తన అవసరాలను అభివృద్ధిచేసుకుంటున్నా డు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కేంబ్రిడ్జ్
యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు నీటిపై తేలుతూ స్వచ్ఛమైన ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేసే కృత్రిమ ఆకులను
రూపొందించారు. అల్ట్రా-థిన్ (చాలా సన్నని), తేలికైన, సౌకర్యవంతమైన ఈ పరికరం సౌర సాంకేతికతను
ఉపయోగించి కార్బన్-న్యూట్రల్ ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంద.ి దాని కోసం ఇదికిరణజన్య సంయోగక్రియ్రి ను అనుకరిస్తుంది. ఒక విధంగా ఇదిసూర్యరశ్మి ని ఆహారంగా మారుస్తుందని చెప్పా లి. ఈ అధ్యయనాన్ని కేంబ్రిడ్జి యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో ప్రచురించారు.
ఈ పరిజ్ఞానం మేరకు, ఎటువంటిబాహ్య అనువర్తి పక్షపాతం లేకుండా నీటినుండిఆకస్మిక హైడ్రోజన్ పరిణామం కోసం నానోస్టక్ర్చర్డ్ LaFeO3 ఫోటో  ఎలక్ట్రోడ్ను మేము మొదటిసారిగా నివేదిస్తాము” అని పరిశోధకులు తెలిపారు.
“అంతేకాకుండా, ఈ పదార్థం అద్భు తమైన స్థిరత్వా న్ని కలిగిఉంది, ఇక్కడ 21 గంటల పరీక్ష తర్వా త, అది
క్షీణించదు, నీటివిభజన ప్రయోజనానికి అనువైనది.”
ఈ పరికరం సూర్యరశ్మి , కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీటిని కలిపిదవ్ర ఇంధనంగా మారుస్తుంద.ి దాన్ని తేలుతున్న సమయంలో నిల్వ చేయవచ్చు కూడా. అయితే, సాధారణ సోలార్ సెల్స్ లా కాకుండా, ఇదివిద్యు త్ పవ్రాహాన్నిఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇక, ఈ కృత్రిమ ఆకులతో కామ్ నదిపైఅనేక విజయవంతమైన పరీక్షలు నిర్వహించారు. కాగా,ఇవి కూడా “సాధారణ మొక్క ఆకుల్లా సమర్థవంతంగా” సూర్యరశ్మి ని ఇంధనంగా మార్చగలవని నిరూపించాయి. ఈపద్ధతి వల్లపప్రంచ షిప్పింగ్ పరిశమ్ర శిలాజ ఇంధనాలపైఆధారపడటాన్ని తగ్గించవచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నా రు. ఈ సాంకేతికత సముద్రరంగంలో విప్లవాత్మక మార్పు లు చేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *