ఆంధ్రా, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు;

ఆంధ్రా, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు;

హైదరాబాద్ లో ఒక గ్రాము 22 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ. 4856 గాను, 8 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 38,848 గాను, అలాగే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 48,560 గా ఉంది. నిన్నటి ధరతో పోల్చితే, ఈ రోజు 10 గ్రాముల బంగారం ధరలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు.

అదే 24 క్యారెట్ల విషయానికి వస్తే ఒక గ్రాము 24 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ. 5298 గాను, 8 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 42,384 గాను, అలాగే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 52,980 గా ఉంది. నిన్నటి ధరతో పోల్చితే, ఈ రోజు 10 గ్రాముల బంగారం ధరలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు.

ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, ఒక గ్రాము వెండి ధర రూ. 67.50 గాను, 8 గ్రాముల వెండి ధర రూ. 540 గాను, అలాగే 10 గ్రాముల వెండి ధర రూ. 675 గా ఉంది. నిన్నటి ధరతో పోల్చితే, ఈ రోజు 10 గ్రాముల వెండి ధరలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు.

అదే విజయవాడలో ఒక గ్రాము 22 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ. 4856 గాను, 8 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 38,848 గాను, అలాగే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 48,560 గా ఉంది. నిన్నటి ధరతో పోల్చితే, ఈ రోజు 10 గ్రాముల బంగారం ధరలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు.

అదే 24 క్యారెట్ల విషయానికి వస్తే, ఒక గ్రాము 24 క్యారట్ల బంగారం ధర రూ. 5298 గాను, 8 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 42,384 గాను, అలాగే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 52,980 గా ఉంది. నిన్నటి ధరతో పోల్చితే, ఈ రోజు 10 గ్రాముల బంగారం ధరలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు.

ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, ఒక గ్రాము వెండి ధర రూ. 67.50 గాను, 8 గ్రాముల వెండి ధర రూ. 540 గాను, అలాగే 10 గ్రాముల వెండి ధర రూ. 675 గా ఉంది. నిన్నటి ధరతో పోల్చితే, ఈ రోజు 10 గ్రాముల వెండి ధరలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదు.

ఈ రోజు రెండు తెలుగు రాష్టాల్లో బంగారం ధరతో పాటు వెండి ధరలో కూడా ఎలాంటి వ్యత్యాసం కలిపించలేదు.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *