ఐదు గహ్ర శకలాలు ఈ వారం భూమికిఅతి చేరువగా రానున్నా యి

ఐదు గహ్ర శకలాలు ఈ వారం భూమికిఅతి చేరువగా రానున్నాయి
ఈ వారo అద్భు తమైన ఒక భారీగహ్ర శకలం భూమికిదగ్గరగా రానున్నదని అంచనాలున్నా యి. మరియు
మరుసటిరోజు ఆపై మరికొన్ని వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ గ్రహ శకలాలు భూమిపైపడనున్నా య?
NASA ఈ ఐదు గహ్ర శకలాలను పమ్ర ాదకరంగా వర్గీకరించినప్పటికీ, అదృష్టవశాత్తూ అవి భూమికిదగ్గరగా
ఉన్నందున అవి భూమి వైపుకు వెళ్లలేదు. ప్రాథమికంగా మేము ఎటు వంటి పమ్ర ాదంలో లేము మరియు డోంట్ లుక్ అప్ ప్లాట్ ఎప్పు డైనా నిజమవుతుందని ఆశించబడదు. ఫ్యూ .భూమికి దగ్గరగా వచ్చే గహ్ర శకలాలను అధ్యయనం చేయడం విశ్వం గురించి తెలుసుకోవడానికిఒక ముఖ్యమైన మార్గం. NASA యొక్క జెట్ ప్రొపల్షన్ లాబొరేటరీ(JPL) పక్రారం, రాబోయేఐదు గహ్ర శకలం విధానాలను ఇక్కడ
చూడండి. ఆగస్ట్ 12, శుక్రవారం, గహ్ర శకలం భూమికి2,660,000 మైళ్లదూరం వెళ్తుందిఅని అంచనా
వేయబడింది.ఈ దూరం భూమి మరియు చంద్రుని మధ్య సగటు పొడవు కంటేదాదాపు ఎనిమిదిరెట్లు ఎక్కు వ అని లైవ్ సైన్స్ పేర్కొంది , ఇది ధ్వనించే దానికంటేదగ్గరగా ఉంటుంది. అలాగే, ఇదిధ్వని వేగం కంటేదాదాపు 27 రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో కదులుతుంది.
JPL 2015 FF సుమారు 53 అడుగుల పొడవు ఉందని, ఇదినిరాడంబరమైన ఇంటిపరిమాణంలో ఉంటుందని
తెలిపారు.JPL పక్రారం గహ్ర శకలం 2015 FF దీనికిముందు కనీసం 16 సార్లు భూమి మరియు వీనస్తో సన్ని హితంగా చేరుకుంది. ఇది2025, 2066, 2069లో మళ్లీ భూమికి దగ్గరగా వెళుతుందని, ఆపై 2069లో అంగారక గ్రహాన్ని దాటుతుందని కూడా భావిస్తున్నా రు.
త్వరలో మరో నాలుగు గహ్ర శకలాలు భూమి మీదుగా రానున్ననవి.
మరుసటిరోజు, ఆగస్ట్ 13, శనివారం నాడు, 2015 FF కంటేరెట్టింపు పరిమాణంలో ఉన్న గహ్ర శకలం భూమికి
మరొక దగ్గరి చేరువవుతుందని భావిస్తున్నా రు. JPL పక్రారం, 2022 OT1 అని పిలువబడేఇదిదాదాపు 110
అడుగుల పొడవు ఉంటుంది, ఇది చిన్న వాణిజ్య విమానం పొడవు. ఈ గహ్ర శకలం భూమికి2,960,000 మైళ్ల
దూరంలోకి వస్తుంది మరియు ఆదివారం ఉదయం దాటిపోతుందని భావిస్తున్నా రు.
ఆ తర్వా త, ఆదివారం, ఆగస్టు 13, 2022 OA4 అనే గహ్రశకలం, దాదాపు 71 అడుగుల పొడవు, 4,320,000
మైళ్లదూరం నుండి భూమికి చేరుకుంటుంది.
వారాంతం ముగిసిన తర్వా త, మేము సోమవారం విరామం తీసుకుంటాము. అయితేమంగళవారం ఆగస్ట్ 16,
రెండు గహ్ర శకలాలు దగ్గరికిచేరుకుంటాయి. మొదటిది93 అడుగుల పొడవు గల గహ్ర శకలం 2022 PW
329,000 మైళ్లదూరం నుండిదగ్గర అవుతుంది. అప్పు డు, గహ్ర శకలం 2022 PJ1, సుమారు 60 అడుగుల
పొడవు, సుమారు 2,630,000 మైళ్లదూరం నుండిభూమి గుండా వెళుతుంది.
గహ్ర శకలం భూమిని నాశనం చేసేఅవకాశాలు ఏమిట?
మింట్ పక్రారం, NASA 2022 OT1 (ఈ ఐదు గహ్ర శకలాల శ్రేణ్రేిలో రెండవ అతిపెద్దది) అంత పెద్దగహ్ర శకలం భూమిని ఢీకొంటే, అదిపారిస్ పరిమాణంలో ఉన్న బిలం వదిలివేస్తుందని పేర్కొ ంది. అదనంగా, 4.65 మిలియన్మైళ్లలోపు భూమి గుండా వేగంగా కదులుతున్న ఏదైనా అంతరిక్ష వస్తువును NASA ప్రమాదకరం గా వర్గీకరిస్తుందని లైవ్ సైన్స్ పేర్కొ ంది.
అదృష్టవశాత్తూ , NASA ఈ గహ్ర శకలం (లేదా ఏదైనా రాబోయేగహ్ర శకలాలు) నిజంగా పమ్ర ాదకరంగా
మారుతుందని మరియు మన గహా్ర న్ని ఢీకొంటుందని లేదా మన గహా్ర న్ని నాశనం చేయాలని ఆశించడం లేదు.అదిడోంట్ లూక్ అప్లో మాతమ్ర ేఉంద.ి
అయితే, గతంలో భూమి యొక్క వాతావరణంతో అనేక గుర్తించదగిన ఉల్క దాడులు జరిగాయి. ఉదాహరణకు,లైవ్ సైన్స్ 2013లో రష్యా లోని చెల్యా బిన్స్క్ ను ఢీకొట్టింది, ఇదిపెద్దపేలుడుకు దారితీసింది, ఇదినగరం అంతటా ఫైర్బాల్లు పేలింది మరియు సుమారు 1,200 మందిగాయపడ్డారు.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *