వ్యాపార వైఫల్యా లను నివారించడానికి 6 మార్గాలు

స్టార్టప్ ఫెయిల్యూ ర్స్ ని నివారించడం ఏలా..తెలుసుకునేముందు అసలు ఈ స్టార్ట్ అప్
అంటేఏంటి.. ?
ఈ కంపెనీలు సాధారణంగా పూర్తిగా అభివృద్ధికలిగిఉండవు మరియు మరింత ముఖ్యంగా, వ్యా పారం ముందుకు
వెళ్లడానికితగిన ధనాన్ని కలిగిఉండవు.స్టార్టప్లు అనేదిఒక పత్ర్యేకమైన సేవను అభివృద్ధిచేయడానికి, దానినిమార్కెట్కితీసుకురావడానికిస్థాపించబడినయువ కంపెనీలు…
స్టార్టప్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే..ఈ స్టార్టప్ కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫ్రా స్టక్ర్చర్ చిన్నగా వున్నా ..విలాసవంతమైన,జీవితం అందించ్కా పోయినా..సరే..ఇక్కడ పని మంచిగా నేర్చు కోవచ్చు ..ఎన్నో పెద్దా పెద్దా .. కంపెనీలుlike,facebook,flipcart..ఇలా ఎన్నో ఎన్నో ..పెద్ద..పెద్దకంపెనీ లూ స్టార్టప్స్ తోనేస్టార్ట్ అయ్యా య..
నివారించడానిక6ి మార్గాలు ఏంటో కాస్తక్లుప్తంగా గ చూద్దాం:-
              మార్కెట్ పరిశోధన నిర్వహించడం:-
పరిశోధించడానికిసమయాన్ని గడపండ…ి ..మీ సేవ కోసం…స్టార్టప్లకోసం పరిశోధన నివేదికలు కొన్ని సార్లుచాలా ఖరీదైనవి అయినప్పటికీ, విశ్వవిద్యా లయ పత్రికలు మరియు బ్లాగ్ పోస్ట్లు మీకు సహాయపడతాయిపరీక్షించడానికిఅవసరమైన పరిశోధన రకాన్ని ఎంచుకోండ.ి
గట్టివ్యా పార పణ్రాళికను కలిగివుండడం:-
“పణ్రాళికను కలిగివుండడంలో విఫలమవడం విఫలం కావడానికిసిద్ధపడటం” అనేవాక్యంలో చాలా నిజం
ఉంది..అన్ని స్టార్ట్-అప్లకు భవిష్యత్తు కోసం విద్యా వంతులైన అంచనాలను కలిగిజాగత్తగ్రా ఆలోచించదగిన వ్యా పారపణ్రాళికీ, అవసరం…
మీ ఆర్థిక వ్యవహారాలను నిర్వహించడం :-
స్టార్టప్ల కోసం ఆర్థిక నిర్వహణలో ఎక్కు వ భాగం మీ డబ్బు ఎక్కడ నుండివస్తుందిమరియు అది
ఎప్పు డు వస్తుంది. మీ సరఫరాదారులతో మంచి నిబంధనలను చర్చించడం మరియు ఆ నిబంధనలకు కట్టుబడి
ఉండటం ప్రారంభించడం చాలా ముఖ్యం. ముందుగా చెల్లించాల్సి న అవసరం లేదు… ఇన్వాయిస్లు చెల్లించాల్సిన సమయంలో చెల్లించండిమరియు డబ్బు పవ్రాహాన్ని కాపాడుకోండ.ి
మంచి బృందాన్ని నియమించుకోండి:-
మీతో పాటు పని చేయడానికినాణ్యమైన వ్యక్తుల బృందాన్ని కలిగిఉండటం మీ కొత్తవ్యా పారం యొక్క
విజయానికిచాలా ముఖ్యమైనది,వ్యా పారానికికొత్తనైపుణ్యా న్ని తీసుకువస్తున్నా రని నిర్ధారించుకోవడానికి
రిక్రూట్మెంట్కు జాగత్తల్రు అవసరం
స్టార్టప్ టీమ్ కోసం కోడినియామకం, సరైన నైపుణ్యా లు మరియు సరైన వైఖరిఉన్న వ్యక్తులను ఔత్సా హిక వ్యక్తులు.. కనుగొనడం చాలా ముఖ్యం
మీ వ్యా పారాన్ని మార్కెటింగ్ చేయడం:-
నిమగ్నమైన ప్రేక్షకులకు నేరుగా మీ వ్యా పారాన్ని పచ్రారం చేయండి. ఈరోజేమెటా అడ్వర్టైజింగ్ని పయ్ర త్ని ంచండి.
మెటా అడ్వర్టైజింగ్ మీ వ్యా పారానికిమార్కెటింగ్ సాధనాలకు యాక్సెస్ ఇస్తుంది. అవి ఎందుకు పని చేస్తాయో
చూడండి.
మీ నష్టాలను నిర్వహించడం :-
చాలా మందివ్యవస్థాపకులు మరియు స్టార్టప్లు తమ నష్టాల కోసం ప్లాన్ చేయరు మరియు నెలవారీనగదు
బర్న్ అయ్యే అవకాశం ఏమిటో అర్థం చేసుకోలేరు మరియు అందువల్లచాలా పెద్దసంఖ్యలో నష్టపోతారు
కాబట్టీ..ముందుగానేనష్టాలు గురించి కూడా అంచనా వేసుకోవాలి
ఇంకెందుకు అలస్యం ఈ 6 నియమాలను పాటించండి….మర!ి!!

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *