వాయు కాలుష్యం ఊపిరితిత్తుల క్యా న్సర్ను ఎలా ప్రేరేపిస్తుందో శాస్తవ్రేత్తలు కనుగొన్నా రు.

వాయు కాలుష్యం ఊపిరితిత్తుల క్యా న్సర్ను ఎలా ప్రేరేపిస్తుందో శాస్తవ్రేత్తలు కనుగొన్నా రు.వివరాలు;
శాస్తవ్రేత్తలు కొత్తయంత్రాంగాన్ని కనుగొన్నా రు, దీని ద్వా రా గాలిలోని అతి చిన్న కాలుష్య కణాలు ఎప్పు డూ పొగ త్రాగని వ్యక్తులలో ఊపిరితిత్తుల క్యా న్సర్ను ప్రేరేపించగలవు,
వాతావరణ మార్పు లతో ముడిపడిఉన్న కణాలు వాయుమార్గకణాలలో క్యా న్సర్ మార్పు లను ప్రోత్సహిస్తాయి,వారు కనుగొన్నా రు, ఊపిరితిత్తుల క్యా న్సర్ నివారణ మరియు చికిత్స కోసం కొత్తవిధానాలకు మార్గం సుగమం చేశారు.
క్యా న్సర్ రీసెర్చ్ UK ద్వా రా నిధులు సమకూర్చబడిన ఫ్రాన్సి స్ క్రిక్్రి ఇన్స్టిట్యూ ట్ మరియు యూనివర్సిటీకాలేజ్ లండన్ శాస్తవ్రేత్తలు ‘ESMO కాంగ్రెస్్రె 2022’లో డేటాను సమర్పించారు. వారిపక్రారం, సాధారణంగా వాహన ఎగ్జాస్ట్ మరియు శిలాజ ఇంధనాల పొగలో కనిపించేకణాలు నాన్-స్మా ల్ సెల్ ఊపిరితిత్తుల క్యా న్సర్ (NSCLC) ప్రమాదంతో సంబంధం కలిగిఉంటాయి, ప్రపంచ వ్యా ప్తంగా సంవత్సరానికి250,000 ఊపిరితిత్తుల క్యా న్సర్ మరణాలకు కారణమవుతున్నా యి.
“శిలాజ ఇంధనాల దహనం నుండిఉద్భవించే గాలిలోని అదే కణాలు, వాతావరణ మార్పు లను తీవత్రరం చేస్తాయి, ఊపిరితిత్తుల కణాలలో ముఖ్యమైన మరియు గతంలో పట్టించుకోని క్యా న్సర్-కారణమైన యంత్రాంగం ద్వా రా నేరుగా మానవ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతున్నా యి” అని వారు తెలియజేశారు.
ధూమపానం కంటేవాయు కాలుష్యం నుండి ఊపిరితిత్తుల క్యా న్సర్ వచ్చే ప్రమాదం తక్కు వగా ఉంటుంది, “కానీ మనమందరం శ్వా సించే వాటి పై మాకు నియంతణ్ర లేదు”.
“పప్రంచవ్యా ప్తంగా, సిగరెట్ పొగలోని విష రసాయనాల కంటే ఎక్కువ మంది పజ్రలు అసురక్షిత స్థాయి వాయు కాలుష్యా నికిగురవుతున్నా రు మరియు ఈ కొత్తడేటా మానవ ఆరోగ్యా న్ని మెరుగుపరచడానికివాతావరణ
ఆరోగ్యా న్ని పరిష్కరించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను లింక్ చేస్తుంది” అని ఫ్రాన్సి స్ క్రిక్్రి ఇన్స్టి ట్యూ ట్ నుండిచార్లెస్ స్వా ంటన్ చెప్పా రు.
కొత్తపరిశోధనలు EGFR అనేజన్యు వులోని ఉత్పరివర్తనాలపైమానవ మరియు ప్రయోగ శాల పరిశోధనపై

ఆధారపడిఉన్నా యి, ఇవి ఎప్పు డూ పొగ త్రాగని ఊపిరితిత్తుల క్యా న్సర్తో బాధపడుతున్న వారిలో సగం మందిలోకనిపిస్తాయి.
ఇంగ్లండ్, దక్షిణ కొరియా మరియు తైవాన్లలో నివసిస్తున్న దాదాపు అర మిలియన్లమందిపజ్రలపైజరిపిన ఒక
అధ్యయనంలో, 2.5 మైక్రోమీటర్ల(Im) వ్యా సం కలిగిన వాయుమార్గాన పర్టిక్యు లేట్ పదార్థం (PM) పెరుగుతున్న సాందత్రలు EGFR ఉత్పరివర్తనాలతో NSCLC పమ్ర ాదాన్ని పెంచుతాయి.
ప్రయోగశాల అధ్యయనాలలో, శాస్తవ్రేత్తలు అదేకాలుష్య కణాలు (PM2.5) EGFRలో ఉత్పరివర్తనలు కలిగిఉన్న వాయుమార్గకణాలలో వేగవంతమైన మార్పు లను ప్రోత్సహిస్తున్నా యని మరియు KRAS అని పిలువబడే ఊపిరితిత్తుల క్యా న్సర్తో అనుసంధానించబడిన మరొక జన్యు వును ప్రోత్సహిస్తున్నా యని చూపించారు.
“సాధారణంగా ఊపిరితిత్తులు క్యా న్సర్లలో కనిపించే EGFR మరియు KRAS జన్యువులలో డ్రైవ్రైర్
ఉత్పరివర్తనలు వాస్తవానికిసాధారణ ఊపిరితిత్తులు కణజాలంలో ఉన్నా యని మరియు వృద్ధాప్యం యొక్క
పర్యవసానంగా ఉన్నా యని మేము కనుగొన్నా ము” అని స్వా ంటన్ చెప్పా రు.
అయినప్పటికీ, ఈ ఉత్పరివర్తనలు కలిగిన ఊపిరితిత్తుల కణాలు వాయు కాలుష్య కారకాలకు గురైనప్పు డు,
“మేము ఎక్కు వ క్యా న్సర్లను చూశాము మరియు ఈ ఉత్పరివర్తనలు కలిగిన ఊపిరితిత్తుల కణాలు కాలుష్య
కారకాలకు గురికానప్పు డు కంటేఇవి త్వరగా సంభవించాయి”, వాయు కాలుష్యం కణాలలో ఊపిరితిత్తుల
క్యా న్సర్ను ప్రోత్సహిస్తుందని సూచిస్తుంది. డ్రైవ్రైర్ జన్యు ఉత్పరివర్తనాలను కలిగిఉంద.ి
“మ్యూ టేషన్లతో కూడిన కొన్ని ఊపిరితిత్తుల కణాలు కాలుష్య కారకాలకు గురైనప్పు డు క్యా న్సర్గా ఎందుకు మారతాయో తెలుసుకోవడం తదుపరిదశ, ఇతరులు అలా చేయరు” అని స్వా ంటన్ చెప్పా రు.
చైనీస్ యూనివర్శిటీఆఫ్ హాంకాంగ్కు చెందిన టోనీ మోక్ మాట్లాడుతూ, ఈ పరిశోధన ఆసక్తికరంగా మరియు
ఉత్తేజకరమైనదని అధ్యయనంలో పాల్గొనలేదు. “భవిష్యత్తులో, ఊపిరితిత్తులలో క్యా న్సర్-పూర్వ గాయాలను
చూసేందుకు ఊపిరితిత్తుల స్కా న్లను ఉపయోగించడం సాధ్యమవుతుందా అని మనం అడగవచ్చు మరియు ఇంటర్లుకిన్ -1I ఇన్హిబిటర్స్ వంటిమందులతో వాటిని తిప్పికొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాం” అని మోక్ చెప్పా రు.
“ఊపిరితిత్తుల క్యా న్సర్కు గురయ్యే మరియు ఊపిరితిత్తుల స్కా నింగ్ నుండి ప్రయోజనం పొందగల ధూమపానం చేయని వారిని కనుగొనడానికిరక్తం లేదా ఇతర నమూనాలపైఅత్యంత సున్ని తమైన EGFR ప్రొఫైలింగ్ను ఉపయోగించడం సాధ్యమవుతుందోలేదోమాకు ఇంకా తెలియదు, కాబట్టిచర్చలు ఇప్పటికీచాలా ఊహాజనితంగా ఉన్నా యి,”

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *