మేడ్ ఇన్ చైనా’ కాదు, ఈ దీపావళికిమీరు ‘మేడ్ ఇన్ ఇండియా’ ఐఫోన్ 14ను చూడవచ్చు

ఆపిల్ ఐఫోన్ 14, ఆపిల్ ఐఫోన్ 14 మాక్స్ , ఆపిల్ ఐఫోన్ 14 ప్రో, ఆపిల్ ఐఫోన్ 14 ప్రోమాక్స్ సహా ఆపిల్ Inc.
తన నాలుగు ఐఫోన్ 14 మోడల్లను సెప్టెంబర్లో విడుదల చేయడానికియోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. దాదాపు
రెండు నెలల తరువాత, దీపావళి సమయంలో, ఆపిల్ భారతదేశంలో ఐఫోన్ 14 తయారీని ప్రారంభిస్తుంద,ి
బ్లూ మ్బెర్గ్ నివేదిక పక్రారం.
ఐఫోన్ 14 చైనాలో ప్రారంభ విడుదల తర్వా త దాదాపు రెండు నెలల్లో భారతదేశంలో స్థానికంగా తయారు
చేయబడుతుందని నివేదిక పేర్కొ ంది. యుఎస్-చైనా గొడవల మధ్య చాలా కాలంగా చైనాలో చాలా      ఐఫోన్లను తయారు చేస్తున్న ఆపిల్, పత్ర్యా మ్నా యాలను వెతుకుతున్నట్లు కూడా తెలిపింది. బిడెన్ అడ్మినిస్ట్రేష్ట్రేన్తో గొడవ కాకుండా, ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించేకఠినమైన లాక్డౌన్లను విధించిన బీజింగ్ యొక్క ‘జీరో-కోవిడ్’ విధానం కూడా యాపిల్ ఉత్పత్తి కోసం భారత మార్కెట్పై దృష్టిపెట్టడానికి ఒక  కారణంగా పేర్కొ నబడింది.
TF ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూ రిటీస్ గ్రూప్లోని విశ్లేషకులు యాపిల్ తదుపరిసెట్ ఐఫోన్లను భారతదేశం మరియు
చైనా రెండింటినుండిఒకేసమయంలో రవాణా చేయాలని ఆశిస్తున్నట్లు నివేదిక జోడించింది. ఐఫోన్ల ప్రాథమిక తయారీదారు అయిన ఫాక్స్ కాన్ టెక్నా లజీ గ్రూప్కు చెందిన వ్యక్తులు చైనా నుండివిడిభాగాలను రవాణా చేసే ప్రక్రియా ను అధ్యయనం చేసి, చెన్నైలోని దాని ప్లాంట్లో ఐఫోన్ 14ను అసెంబ్లింగ్ చేశారని కూడా ఇదితెలిపింద.ి
‘మేడ్ ఇన్ ఇండియా’ ఐఫోన్ 14 యొక్క మొదటిసెట్ అక్టోబర్ చివరిలో లేదా నవంబర్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది…
“అక్టోబర్ 24 తర్వా త దీపావళి పండుగ జరుపుకోవడం ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యం” అని బ్లూ మ్బెర్గ్ నివేదిక ఒక మూలాన్నిఉటంకిస్తూ పేర్కొ ంది. ఈ సమయంలో తాజా అభివృద్ధిపైవ్యా ఖ్యా నించడానికిఆపిల్ నిరాకరించింది. పప్రంచ ఆగహ్ర ం,
US ఆంక్షలు మరియు అపఖ్యా తి పాలైన ‘జీరో-కోవిడ్’ విధానం మధ్య, బీజింగ్ పస్ర్తుతం ఐఫోన్ తయారీకికేందం్రగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ సన్నని మంచు మీద నడుస్తోంద.ి కానీ భారతదేశం ఆచరణీయమైన ప్రత్యమ్నాయంగా
పచ్రారం చేయబడిందిమరియు భారతదేశంలో తయారు చేయబడిన ఐఫోన్ పధ్రాన మంత్రి నరేంద్రమోడీయొక్క ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ చొరవలో ఒక పధ్రాన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *